Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
 Aktuális lap: Tanulmányok


M. Nádasi Mária: A tankönyvek szerepe a tanítás-tanulás folyamatában

Amikor a kuratórium javaslata alapján elvállaltam, hogy beszélek az emlékülésen[1] a tankönyv szerepéről a tanítás-tanulás folyamatában, abból merítettem a bátorságot, hogy ez a didaktika oktatásában tanévről-tanévre rendszeresen visszatérő téma volt. Az órákon beszéltünk arról, hogy a tankönyv a kora középkor óta használt taneszköz, amely a 15. század óta nyomtatott formában van jelen az iskolai gyakorlatban, s hogy a tankönyv az oktatáspolitika fontos dokumentuma....


Turcsányi-Szabó Márta: Fenntartható innováció a tanárképzésben – az elmélettől a gyakorlatig

Ez a cikk egy tanulási keretrendszert mutat be a tanárképzésben, amely a Web 2.0 technológia előnyeit használja fel, Bloom kiterjesztett digitális taxomómiája alapján, a tanárok technológiai pedagógiai és tartalmi tudásának fejlesztésén keresztül. Esettanulmányként bemutatja, hogy az ELTE hogyan próbálja a digitális írástudás és a modern oktatási/tanulási technológiákban meglévő kompetenciák fenntartható innovációját fejleszteni, közvetlenül a tanári karban, illetve a...


Herczog Csilla – Racsko Réka: Hol tart a hazai médiaoktatás? A tizenévesek médiaműveltségének empirikus vizsgálata a tudatos médiahasználat és kritikus médiafogyasztás vonatkozásában

A társadalomtudósokat és a közvéleményt a televízió elterjedése óta erőteljesen foglalkoztatja a médiumok befolyásoló ereje, és azok társadalmi hatásai. A tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos tevékenységek, a hozzájuk kapcsolódó képességek, készségek és ismeretek kortárs kultúránk részét képezik. A közoktatás – mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban – gyorsan reagált arra a társadalmi igényre, mely szerint a hatékony írástudás magába foglalja azokat az...


Horváth Cz. János: A µ-tartalmak – avagy egy lépéssel előrébb a 2.0-ás úton

Bevezetés A BME Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) által gondozott „Digitális pedagógia” tantárgy keretében történt a mikrotartalom-alapú feladatok hallgatói kidolgozása. Maga a tantárgy szerkezetét tekintve kettős. Egyrészt bevezeti a mérnök-hallgatókat a klasszikus pedagógia alapjaiba – természetesen inkább arra törekedve, hogy a kellően fogékony és érdeklődő hallgatóknak biztos kiinduló pontokat adhassunk egy későbbi, saját érdeklődésből induló további...


Z. Karvalics László – Csatlós Márton – Gellérfi Gergő – Minkó Mihály: Infografika és oktatáskutatás

Miközben Magyarországon sokan elsőként szembesülnek avval, hogy az infografika erős kihívást jelent a pedagógusok és az oktatáskutatók számára, a diskurzus valójában már jó ideje folyik az érintettek szűk, érdeklődő közösségében. A Tanárblogon például már több cikk is született e témában. Az egyikben a műfajt népszerűsíti, és a téma fő gyűjtőoldalait mutatja be Prievara Tibor, egy másik infografikák készítésére buzdít, a Tableau adatmegjelenítő programra...


Bessenyei István – Szirbik Gabriella: Hálózatok, társas tudás, konnektivizmus

A szociológiai, szociálpszichológiai és pedagógiai alapú ismeretelméletek a megismerés és tudás egyéni és társadalmi jellegének elemzésével, a tudás keletkezésének, tárolásának, kontextualizáltsági és hálózati szervezettségi fokának, elsajátítási útjainak és technikáinak meghatározásával foglalkoznak. Végül is – más-más fogalmi keretben ugyan – de arra az eredményre jutnak, hogy a tudás mindig valamilyen kommunikációs hálózatban, az egyéni és a közösség...


Tóth-Mózer Szilvia-Lévai Dóra: Az online közösségi oldalon lévő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében

Prensky (2001) óta tudjuk, hogy a digitális nemzedékek sajátosságaikat tekintve mi mindenben különböznek, és ennek megfelelően miképpen távolodnak egymástól. Különösen aggasztó a digitális bennszülött tanulók és digitális bevándorló tanárok között mélyülő szakadék, ami a mindennapi együttműködés rovására megy. Az egymástól való kölcsönös tanulás és pozitív kapcsolat előfeltétele azonban, hogy megtalálják a közös hangot. Gyerekek, fiatalok és kevésbé fiatalok...


Papp-Danka Adrienn: Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei

Az információs- és kommunikációs technológiák oktatásban való elterjedésével, valamint a webkettes eszközök tanulás-tanítási folyamatban való megjelenésével számos új terminológia jelent meg a tanulással kapcsolatban, a tanulás mintegy „jelzőjeként”. Ha belelapozunk a relevánsnak mondható szakirodalomba, akkor azt tapasztaljuk, hogy a terminológiahasználat sokszor nem következetes. Jelen tanulmányunkban kísérletet teszünk arra, hogy egy gondolattérképet rajzolva...


Jókai Erika: Az akadálymentes e-tananyagkészítés szempontjai

Az e-learning fogalma és az elektronikus tananyagokról alkotott elképzelések folyamatosan változnak, átértékelődnek. Ennek főbb oka az alkalmazás során kialakult módszertani sokféleség és a felhasznált technológiák különbözősége. 2000 óta a vállalati képzések, a felnőttképzés és a felsőoktatás egyre gyakrabban alkalmaz távoktatási módszereket és eszközöket, rövidebb nevén e-learning technológiát. Tanulmányom az akadálymentes elektronikus oktatási tartalmak...


Következő »


RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET